Werkwijze

Diagnostiek en Behandeling

Aanmelding

Aanmelden of overleggen over een eventuele aanmelding kan via de e-mail. Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing van de huisarts nodig voor de gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Het is van belang dat de huisarts vermeldt aan welke psychische problematiek volgens de DSM-5 classificatie hij/zij denkt. Bij aanmelding zal worden stilgestaan bij de klachten en de hulpvraag om te beoordelen of het hulpaanbod daarbij aansluit. Ook zal gevraagd worden naar de zorgverzekering (zie bij wachttijd en hieronder bij kosten). Bij aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Deze afspraak wordt via de mail bevestigd. Er wordt een aanmeldingsformulier meegestuurd en er wordt verzocht een legitimatiebewijs en de zorgpas mee te nemen naar het kennismakingsgesprek.

Kennismaking en onderzoek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en heeft als doel om uw klachten te inventariseren, te classificeren en om tot een (voorlopige) diagnose te komen. Na het gesprek wordt via de mail een (ROM)-vragenlijst toestuurt, waarin nadere uitvraag naar de klachten worden gedaan. Deze vragenlijsten worden verstuurd via Embloom. Wanneer het een vraag om diagnostiek of medicatie betreft zal worden ingeschat of het eerste gesprek voldoende is of dat er meerdere gesprekken nodig zijn om tot een diagnose en plan van aanpak te komen. Bij de vraag om psychotherapie zullen enkele gesprekken volgen, waarin uitdieping van de klachten en de voorgeschiedenis plaatsvindt. Eventueel wordt er gevraagd om een levensverhaal. Daarnaast kan er aanvullende diagnostiek plaatsvinden door middel van een interview, extra vragenlijsten of een gesprek samen met iemand uit de naaste omgeving (partner, ouder(s)). Wanneer de diagnose voldoende duidelijk is, zal het vervolgbeleid worden bepaald. Als het hulpaanbod van de praktijk onvoldoende aansluit bij de hulpvraag zal geprobeerd worden een zo geschikt mogelijke andere behandeling te adviseren. Er vindt dan een terugverwijzing naar de huisarts plaats, zodat het advies met de huisarts besproken kan worden. Als de behandeling binnen de praktijk plaats gaat vinden, zal er een behandelplan worden gemaakt waarin naast de klachten het behandelaanbod en de doelen van de behandeling zullen worden vermeld. U krijgt een afschrift van het behandelplan en er zal gevraagd worden een handtekening te plaatsen op het behandelplan dat in het dossier bewaard wordt. Er wordt rekening gehouden met uw voorkeur en er zullen alternatieve mogelijkheden voor behandeling met u worden besproken. Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelingplan. In principe voert u zelf de regie, tenzij u dat niet wilt of kunt. bij een stagnerende behandeling of tegenstrijdige adviezen door verschillende hulpverleners kan een bijeenkomst met u, de betrokken hulpverleners en de huisarts belegd worden. Het doel is dan afspraken te maken over wie wat waar wanneer doet. De huisarts wordt van het behandelplan op de hoogte gesteld, tenzij hier bezwaar tegen gemaakt wordt.

Behandelaanbod:

Behandelgesprekken kunnen, indien gewenst, ook via beeldbellen plaatsvinden.

Medicatie: wanneer er een indicatie is voor behandeling van de klachten met medicatie (farmacotherapie) zal de keuze voor het medicijn worden toegelicht en de werking en bijwerkingen worden doorgesproken. Er zullen afspraken worden gemaakt over de frequentie van het contact tijdens het instellen en na instelling van de medicatie. Via de mail kan een verzoek voor een nieuw recept worden gedaan. Indien van toepassing, zal bij langdurige verbetering van de klachten afbouw van de medicatie worden besproken en begeleid. Wanneer naast de medicatie psychotherapie bij een andere behandelaar plaatsvindt, zal daar regelmatig overleg mee plaatsvinden. Regelmatig, maar in ieder geval 1 keer per jaar zullen via Embloom (ROM)-vragenlijsten worden toegestuurd.

Psychotherapie: de methode en frequentie van een psychotherapeutische behandeling zal worden afgestemd op de klachten en de hulpvraag. De psychotherapie is meestal individueel, maar op indicatie kunnen naasten incidenteel of regelmatig bij de behandeling betrokken worden. Het aanbod varieert van laagfrequente (1 keer per 2-4 weken) steunende en structurerende psychotherapie tot hoogfrequente (1-2 keer per week) psychodynamische psychotherapie. Er wordt overwegend gewerkt vanuit het psychodynamische referentiekader wat betekent dat de klachten als een symptoom van onderliggende, vaak onbewuste, beperkende gevoels-, gedachten- of gedragspatronen worden gezien en dat daar breed naar gekeken zal worden. De insteek varieert van gedragsmatig of mentaliserend bevorderend tot inzichtgevend, waarbij het accent ligt op zowel het intra- als interpersoonlijk functioneren. De duur van de therapie kan variëren van minder dan een half jaar tot meerdere jaren. Regelmatig, maar in ieder geval 1 keer per jaar zullen via Embloom (ROM)-vragenlijsten worden toegestuurd. Afhankelijk van de geschatte duur van de totale behandeling zal na zes maanden of ieder jaar een evaluatie plaatsvinden. De huisarts wordt van de tussentijdse evaluaties op de hoogte gesteld, tenzij hier bezwaar tegen gemaakt wordt.

E-health: in overleg kan de behandeling gecombineerd worden met E-health modules in vorm van educatie, oefeningen, dagboeken en/of probleem-specifieke modules.

EMDR: wanneer er vooraf of tijdens de psychotherapeutische behandeling een indicatie voor EMDR is dat mogelijk

Crisishantering: De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg uitsluitend ingekocht bij GGZ Altrecht. Dit neemt niet weg dat als u spoedeisende hulp nodig hebt, u altijd tijdens kantoortijden kunnen mailen of bellen. Indien een extra telefonisch contact of afspraak niet volstaat kan in overleg met u een crisisplan worden opgesteld en/of de crisisdienst worden ingeschakeld. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost eerste aanspreekpunt. U kunt dan het behandelplan dat u in bezit heeft gebruiken als informatieoverdracht. In de vakantie op andere langerdurende periodes van afwezigheid is er tijdens kantoortijden een waarnemend psychiater bereikbaar. De gegevens van de waarnemer staan genoemd op de voicemail of het automatische afwezigheidsbericht van de e-mail.

Kwaliteit

De praktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Jaarlijks of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
De praktijk neemt deel aan maandelijkse intervisiebijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem worden besproken. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding vormen voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of een vraag van u bij de intervisie kan worden ingebracht.
De ZGP wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patienten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient de praktijkhouder minimaal 40 uur per jaar te besteden aan bij- en nascholing.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medische dossier en u kunt hiervan een afschrift vragen. Voor de verdere rechten en plichten wordt verwezen naar de WGBO

Privacy

Bij het registreren van de patientgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden. Hetgeen de psychiater uit hoofde van zijn functie te weten komt valt onder het medische beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en dan bij voorkeur schriftelijk.

Kosten

Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ. De zorg vanuit de praktijk valt uitsluitend onder de specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekeraar. voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie niet werkzaam zijn gebleken of dat dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing van de huisarts is geldig vanaf de datum van afgifte. Het is van belang dat de eerste afspraak plaatsvindt na de datum van afgifte van de verwijzing. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Of de hulp volledig of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed wordt hangt af van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het budget dat nog beschikbaar is. De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Alleen de natura-polissen die horen bij CZ (CZ, delta lloyd) vallen onder de niet-gecontracteerde zorg en vergoeden slechts gedeeltelijk. Het aanvullende deel is voor rekening van de verzekerde. Bij alle zorg geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk de zorg zelf te betalen. Over het tarief zullen van tevoren afspraken worden gemaakt.

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM-5 classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. voor deze omstandigheden geldt een uurtarief van 135 euro (100 euro per zitting van 3 kwartier). Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, dus de kosten van de kennismaking zullen door de zorgverzekering betaald worden, met aftrek van het eigen risico. Zorg zonder geldige verwijzing voor specialistische GGZ is onverzekerde zorg. De kosten daarvan komen voor eigen rekening.

No show

Als u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afzeggen, behoud de praktijk het recht voor een no show tarief van 50 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op de zorgverzekeraar.

Leertherapie, supervisie, lesgeven

In mijn praktijk bied ik ook leertherapie aan professionals (al dan niet) in opleiding. Het gaat daarbij om psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en GZ-psychologen. Ook collega’s die een eigen praktijk opstarten of net in een grote organisatie werken en behoefte hebben aan coaching of supervisie zijn welkom. Ik ben ingeschreven in het leertherapeutenregister van de NVP.

Daarnaast ben ik werkzaam als docent bij de RINO Groep (opleidingen tot K&J-OG/GZ-psycholoog, psychotherapeut)

Klachten

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag van u. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die u kunt bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik
aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600
2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl. (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)